2C-980 מוניטור דיגיטלי

לחצן קריאה 1

התקנה עה”ט

מידות 20/15/2.3 ס”מ